ទំព័រ​ដើម​ / Paris / 2009-08-22 Parc Georges Brassens 51